Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

 

I. Hatály, fogalmak

1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) annak visszavonásáig hatályban marad.
2. Jelen ÁSZF-ben a Benedeczki Műhely Kft. a továbbiakban Vállalkozó, míg a vele szerződéses jogviszonyban álló fél a Megrendelő, míg Vállalkozó és Megrendelő együttesen Felek elnevezéssel szerepel. Megrendelőnek minősül az a személy is, aki a külön szabályzatban rögzített webáruház szolgáltatást igénybe veszi. Megrendelő képviseletében képviselő eljárása elfogadható, azonban Vállalkozó nem köteles vizsgálni a Megrendelő és képviselője közötti meghatalmazás tartalmát, a képviselt terjedelmet. Amennyiben Megrendelő képviselővel jár el, és bármely jelen ÁSZF-ben rögzített dokumentumot Megrendelő képviselője írja alá, Vállalkozót semminemű felelősség nem terheli akkor, ha Megrendelő a képviselője által aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítetteket nem fogadja el.
A Felek Szerződéses Nyilatkozata és jelen ÁSZF együtt alkotják Felek szerződését (továbbiakban: Szerződés). Megrendelő által megrendelt, Vállalkozó által szállított áru vagy teljesített szolgáltatás a jelen ÁSZF -ben összefoglalóan Termék elnevezéssel szerepel. Szállítási bizonylatnak minősül az átadás- átvételi jegyzőkönyv, a fuvarlevél, a szállítólevél és szerviz munkalap.
3. Jelen dokumentum a Vállalkozó és a vele szerződéses jogviszonyban álló Megrendelők általános szerződéses jogait és kötelezettségeit, elszámolási és fizetési feltételeit, illetve minden egyéb általános szerződéses feltételt hivatott meghatározni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy – Felek eltérő megállapodása hiányában - megrendelése minden esetben a Vállalkozó jelen ÁSZF-ének elfogadását is jelenti, bármely külön erre irányuló nyilatkozata nélkül is. Vállalkozó jogosult jelen ÁSZF-t – különös tekintettel a jogszabályi változásokra és üzletpolitikája megváltozására - módosítani.

II. Szerződéses nyilatkozatok

1. Az ajánlatkérések, az ajánlatok, a megrendelések, vevőszolgálati munkalap, szerviz munkalap, a szállítási lehívások, ezek visszaigazolása, elfogadása, az egyedi, nevesített szerződések, valamint mind ezek módosítása és kiegészítése (továbbiakban együtt: Szerződéses Nyilatkozatok) érvényességéhez elsődlegesen írásbeli forma szükséges. A Szerződéses Nyilatkozatok postai úton, telefax és e-mail útján, valamint személyes kézbesítéssel továbbíthatók, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A Szerződéses Nyilatkozatok továbbításának fentiekben rögzített módjától eltérő Szerződéses Nyilatkozat nem hoz létre szerződést. Ebben az esetben Vállalkozó konkrét teljesítési kötelezettsége csak akkor jön létre, ha Megrendelő kifejezetten elfogadta Vállalkozó ajánlatát.
2. A jelen ÁSZF és a Vállalkozó ajánlata elfogadottnak tekinthető, ha Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát elfogadva megteszi a megrendelést vagy a Vállalkozó megrendelésre tett visszaigazolásában rögzítettekre 3 (három) napon belül bármilyen írásos formában nem tesz észrevételt vagy egyéb ráutalással, illetve a Termék átvételével annak tudomásulvételét kifejezésre juttatja.
Vállalkozó ajánlati kötöttsége a 10 (tíz) nap lejártával megszűnik, ezen időszakot követően a szerződési kötelezettsége alól mentesülhet. Vállalkozó ajánlatára és teljesítésére kizárólag a megrendelésre tett visszaigazolása és a jelen ÁSZF együttesen a mérvadók abban az esetben is, ha Megrendelő eredeti megrendelésében más előírások szerepelnek.
3. Bármely, Vállalkozó által Megrendelő rendelkezésére bocsátott dokumentáció (kapcsolási rajz, darabjegyzék stb.) tulajdon- és szerzői jogát Vállalkozó kifejezetten fenntartja, ezeket a Megrendelő harmadik személy részére – Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - nem teheti hozzáférhetővé. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Megrendelő Vállalkozó rendelkezésére bocsátott bármely dokumentációját bizalmas anyagként kezeli. Vállalkozó nem köteles vizsgálni, hogy harmadik fél oltalmi joga a Megrendelő megrendelésével érintett, azonban nem Vállalkozó tulajdonát képező termékre kiterjed-e, ezen a címen Vállalkozó mindennemű felelősséget kizár.
4. Vállalkozó első ajánlata rendszerint díjmentes, a további ajánlatok, tervek stb. elkészítéséért akkor nem jár díjazás, ha a Termék Megrendelő részéről megrendelésre, illetve Vállalkozó részéről visszaigazolásra kerül. A díjazástól Vállalkozó döntése alapján eltekinthet.
5. A Szerződéses Nyilatkozat hivatalos nyelve a magyar, ideértve a Szerződés teljesítésével kapcsolatos szóbeli és írásbeli kommunikációt is, különösen a terveket, jóváhagyásokat, technológia leírásokat, számlákat, jegyzőkönyveket és minden egyéb iratot is.

III. Megrendelő és vállalkozó jogai és kötelezettségei

1. Megrendelő a Vállalkozó teljesítésének idejéig köteles írásban bejelenteni a Vállalkozó részére, amennyiben cégadataiban bármely változás vagy adatmódosítás (különösen, de nem kizárólag: adószám megváltozása, cégnév módosítás, székhelyváltozás, fő tevékenység megváltozása, cégjegyzésre jogosult képviselő személyének megváltozása) következik be, a változás cégjegyzékbe történő bejegyzését követő 5 napon belül. Megrendelő kötelezettsége, hogy ezen bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tegyen. Amennyiben Megrendelő ezen bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a bejelentés megtételét hitelt érdemlően nem bizonyítja, úgy a Vállalkozóval szemben saját mulasztására a felelőssége kimentése érdekében nem hivatkozhat, és Vállalkozó a bejelentésig jogosult a Megrendelő megrendelésében vagy a Szerződésben rögzített cégadatait érvényesnek és hatályosnak tekinteni.
2. Megrendelő a jelen szerződési feltételek elfogadásával kijelenti, hogy nincs lejárt köztartozása, cége vagyonára jogerős határozattal felszámolási eljárást nem rendeltek el, vagy jogerős határozattal csődeljárás, illetve végelszámolás nem indult, vagy az indítást vagyonfedezet hiányában nem tagadták meg. Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni Vállalkozót, amennyiben cége vagyonára felszámolási eljárást, illetve ellene csődeljárást, vagy végelszámolást indítottak, vagy azt vagyonfedezet hiányában megtagadták.
3. Felek közös megegyezéssel rögzítik, hogy a Vállalkozó vezető tisztségviselője tekintetében a Ptk. 6:541 §-ban meghatározott egyetemleges kártérítési felelősségét, továbbá a Ptk. 3:118. §-ban meghatározott kártérítési felelősségét kizárják. Megrendelő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó vezető tisztségviselőjével szemben a Ptk. 6:541. §-a alapján, valamint a Ptk. 3:118. §-a alapján nem jogosult sem kártérítési sem megtérítési igényt érvényesíteni. Megrendelő a jelen pontban meghatározott kártérítési jogairól a jelen szerződéses feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.

IV. Ár és fizetés

1. Vállalkozó rögzíti, hogy a megállapodott ár nem tartalmaz csomagolási vagy szállítási költséget. Ezen költségekről Felek a Szerződéses Nyilatkozataikban rendelkeznek.
2. A fizetés történhet készpénzzel vagy banki átutalással. Amennyiben a Megrendelővel egyéb megállapodás nincs érvényben, úgy a fizetési határidő a megrendelés visszaigazolásának időpontja.
3. A fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a Vállalkozó által kiállított számla összege minden levonás nélkül a Vállalkozó bankszámláján jóváírásra került. Nem fogadható el a kifizetés visszatartása vagy olyan igények beszámítása (így jótállási igény, érdekmúlás jogcímen), vételár csökkentése, amelyekhez Vállalkozó előzetesen írásban nem járult hozzá.
4. Amennyiben Felek között egyéb megállapodás van érvényben a Vállalkozó által kiállított számlák halasztott kifizetésére, azok fizetési határidejét Megrendelőnek be kell tartania. Vállalkozó a késedelmes fizetés esetén az esedékesség napjától - a Ptk. 6:155. §-ban a gazdálkodó szervezetekre megjelölt mértékben – késedelmi kamatot számít fel, valamint felszámítja a fizetési késedelemmel összefüggésben felmerült mindennemű költséget is, különös tekintettel a 2011/7//EU irányelvben rögzítettekre. Vállalkozó a teljes vételár pénzügyi fedezetének előzetes biztosítását igényelheti, ha az ellenszolgáltatás időben való teljesítése veszélyeztetve van, vagy a Vállalkozó megrendelésre tett visszaigazolása után olyan körülmények váltak ismertté, amelyek a Megrendelő hitelképességét csökkentik. Ilyen esetekben a Vállalkozó a teljesítést a pénzügyi fedezet biztosításáig visszatarthatja, vagy elállhat a szerződéstől, továbbá a felmerült kárának megtérítését kérheti.
5. Megrendelő semmilyen jogcímen nem jogosult Vállalkozó számlájába történő beszámításra.

V. Teljesítés módja és ideje

1. Vállalkozó szerződés szerűen a DAP fuvar paritási szabályok szerint teljesít. Vállalkozó a rész- és előszállítás jogát fenntartja, külön megrendelői hozzájárulás nélkül is. Vállalkozó a Terméket a fuvaroztatás, szállítmányozás esetén csak és kizárólag a Megrendelő külön kérésére és költségére biztosítja, és csak a Megrendelő által megjelölt kockázati körben.
2. Ha a Termék átadása Vállalkozótól független körülmények miatt késedelmet szenved, a kárveszély a szállítási készre jelentés napjától a Megrendelőre száll át, azonban - a Megrendelő külön kérésére és költségére - ebben az esetben is gondoskodik Vállalkozó a Megrendelő által igényelt biztosítás megkötéséről.
3. A szállítás során bekövetkezett, a Termék felhasználhatóságát nem akadályozó sérülés vagy a Termék mennyiségi hiánya miatt a Termék Megrendelő általi átvétele nem tagadható meg. Amennyiben Megrendelő a Termék átvételekor a Termék csomagolásán sérülést észlel, azt az átvételkor írásban jeleznie kell. Megrendelő köteles a Terméket jelentéktelen hiányosságok észlelése esetén is átvenni, azonban a felfedezett hiányt és hibát az átvételtől számított 5 naptári napon belül köteles Vállalkozó felé írásban jelezni, ezen határidő lejártát követően elkésett kifogásnak minősül, annak minden jogkövetkezményével együtt.
4. A Termék átadás-átvétele szállítási bizonylat, vagy egyéb dokumentum (pl. vevőszolgálati munkalap) Megrendelő általi aláírásával történik. Megrendelő nevében Megrendelő munkavállalója / alkalmazottja / megbízottja/ alvállalkozója / egyéb teljesítési segédje is jogosult a szállítási bizonylatot, vagy egyéb dokumentumot aláírni.
5. Vállalkozó ajánlatában szereplő határidők tájékoztató jellegűek. Az érvényes teljesítési határidőt Vállalkozó a megrendelés visszaigazolásában adja meg, miután minden műszaki és szállítási kérdés a Megrendelővel tisztázásra került, és - erre irányuló vállalkozói igény esetén - a Megrendelő az esetleges előleget megfizette. A Termék szállíthatóságának, illetve a szolgáltatás elvégzésének készre-jelentése határidőn belüli teljesítést jelent, abban az esetben is, ha annak elszállítása vagy feladása, illetve átadása bármilyen okból nem lehetséges.
6. Vis maior esetén, továbbá más olyan esemény következtében, mely Vállalkozó önhibáján kívül a teljesítés rendes folyamatát (vagy a már meglévő késedelemnek megszüntetését) akadályozza, illetve késlelteti, a teljesítési határidő az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodik, és kivételes esetben, ha a Vállalkozó felróhatóságának hiányát a körülmények kétséget kizáróan indokolják, teljesítési kötelezettsége alól teljesen vagy részlegesen mentesül. Az akadály felmerültéről és megszűntéről Vállalkozó a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. Vállalkozó a vis maior esetében jogosult – egyéb jogainak érintése nélkül – a szerződéstől teljesen vagy részben elállni, amennyiben ezek az események nem jelentéktelen időtartamúak és/vagy szükségleteinek jelentős mértékű csökkenéséhez vezetnek, és/vagy a szerződés fenntartása Vállalkozó érdekeinek egyéb jelentős sérelmét idézi elő.
7. Vállalkozó önhibáján kívül bekövetkező késedelme önmagában nem jogosítja fel a Megrendelőt arra, hogy a Szerződéstől elálljon vagy felmondja azt, továbbá ilyen esetben a késedelem vagy a teljesítés elmaradása miatt kártérítési igény nem támasztható.
8. Ha a teljesítés a Megrendelő kérésére húzódik el, Vállalkozó a Termék készre-jelentését követő 1 (egy) hónapon túl felszámítja a tárolási költséget, amely saját tárolás esetén a számlaösszeg legalább 12%-a. Amennyiben méltányos - írásban közölt – póthatáridőn belül sem kerülhet sor a teljesítésre, a további tárolás helyett, Vállalkozó a Termék felett rendelkezhet, valamint új szállítási határidőt jelölhet meg. Vállalkozó jogosult ezen esetekben Megrendelővel szemben érvényesíteni az ezzel összefüggésben felmerült mindennemű költségét is.

VI. Tulajdonjog fenntartása

1. Vállalkozó fenntartja a tulajdonjogát a Megrendelő részére szállított valamennyi Termékre a vételár és az összes teljesítéssel összefüggő mellékköltség kifizetéséig, illetve amíg a Megrendelő a Vállalkozóval fennálló jogviszonyából eredő mindennemű kötelezettségét nem teljesítette. A tulajdonjog fenntartása ideje alatt a tulajdonjog fenntartással érintett Termékekre a harmadik személy javára történő tulajdonba adás vagy zálogjoggal való megterhelés, valamint bérbe-, vagy használatba, hasznosításba adás Vállalkozó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül érvénytelen.
2. Megrendelő az 1. pont esetében is jogosult a szokásos üzleti tevékenysége során a leszállított Terméket más eredetű gyártmányhoz kapcsolni (kombinálni), megmunkálni, illetve felhasználni azzal a megkötéssel, hogy az így keletkező tárgyakra is vonatkozik a Vállalkozó tulajdonjogának fenntartása, vagyis azon tulajdonostársi jogot szerez. Megrendelő a Terméket Vállalkozó számára térítésmentesen köteles megőrizni, Vállalkozó jogfenntartásának érvényességi időszakában.
3. A Termék vagy az annak felhasználásából keletkezett új termék további eladása esetén a Megrendelő köteles az elért bevételből elsődlegesen a hátralékos vételárat, illetve a Vállalkozó felé fennálló tartozást rendezni.
4. Amennyiben Megrendelő ezen fejezetben rögzítetteket megsérti, úgy Vállalkozó jogosult a Termék nettó eladási ára 30%-ának megfelelő összegű kötbért érvényesíteni.

VII. Jótállás és szavatosság

1. Vállalkozó a jótállás időtartama alatt a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A jótállásból eredő jogokat a Termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló Vállalkozóval szemben.
2. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállás idő a Termék Megrendelő általi átvételének időpontjában kezdődik.
3. Vállalkozó a hibátlan teljesítéséért a Termékek esetén 1 (egy) éves, a szolgáltatások esetén 6 (hat) hónapos jótállást vállal – kivéve, ha vonatkozó jogszabályok másként rendelkeznek - egy műszakos üzemeltetés mellett, kivéve, ha eseti megállapodás, vagy Szerződés ettől eltérőn rendelkezik. Minden, a Vállalkozó által szállított, de idegen Termékért csak abban az esetben és annyi jótállást vállal, amennyit a gyártó a Termék esetén nyújt. Vállalkozó jótállása csak a rendeltetésszerű használat közben meghibásodott Termékre vonatkozik. Megszűnik a jótállási kötelezettsége, ha a Terméket a Megrendelő megbontja, vagy nem szakszerűen használja.
4. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége 1 év.
5. Vállalkozó elsődlegesen kijavítja, vagy - amennyiben a javítás nem lehetséges - telephelyén kicseréli azt a Terméket, amely bizonyíthatóan a kárveszély átszállása előtt fennálló okból - különösen a konstrukció, alapanyag vagy kivitelezés hibája miatt - hibásnak minősül. Továbbá amennyiben a kijavítás vagy kicserélés nem lehetséges, vagy Vállalkozó nem vállalja, abban az esetben a kifogásolt Terméket a vételáron visszavásárolja vagy a hibás részek költségmentes visszajuttatása ellenében az eredeti megrendelésnek megfelelő új darabokkal térítésmentesen pótolja. A Termék visszaszállítása kizárólag Vállalkozó előzetes beleegyezése mellett történhet, ellenkező esetben a visszaszállítást nem kell elfogadnia, nem köteles annak költségét vállalni, továbbá nem kötelezhető pótlás küldésére, illetve/és a Terméket a feladó költségére és kockázatára tárolja. Vállalkozó jótállási kötelezettségének teljesítésére kizárólag a telephelyén köteles. Vállalkozó telephelyén kívül történő jótállási kötelezettség teljesítése csak Megrendelő és Vállalkozó külön erre vonatkozó írásbeli megállapodása alapján lehetséges, azonban Megrendelő köteles az ezzel kapcsolatosan felmerülő vállalkozói többletköltséget megtéríteni.
6. A jótállás és a szavatosság nem terjed ki a szakszerűtlen működtetés, illetve hanyag kezelés (különösen a mértéken felüli igénybevétel, a nem megfelelő üzemi környezet, mechanikai sérülések, idegen beavatkozás, stb.), vagyis a Megrendelőt terhelő okok miatt keletkezett elváltozásokra, hibákra. Vállalkozó mentesül a jótállási és szavatossági kötelezettsége alól, ha a Megrendelő a szükséges időt és lehetőséget nem biztosítja részére a javításhoz és/vagy alkatrészcseréhez az erre vonatkozó kiértesítés ellenére, továbbá, ha a Megrendelő vagy harmadik személy Vállalkozó előzetes beleegyezése nélkül hajt végre változtatásokat vagy karbantartási munkákat a Terméken.
7. Megrendelő csak abban az esetben jogosult – a Vállalkozó egyidejű előzetes írásbeli értesítése mellett – a hibát maga vagy harmadik személy által elhárítani, és Vállalkozótól méltányos költségtérítést igényelni, ha az eset sürgőssége az üzembiztonságot fenyegeti, vagy ha a hiba elhárításában Vállalkozó indokolatlanul késlekedik.
8. A javítás, illetőleg a pótszállítás közvetlen költségeit - feltéve, hogy a reklamáció helytállónak bizonyult -, valamint a pótalkatrészt és a velejáró feladási költségeket Magyarország területén Vállalkozó vállalja.
9. A termékre vonatkozó jótállás és szavatosság eredeti időtartama a javítás vagy a kicserélés időtartamával meghosszabbodik.
10. A fentieken túlmenően a Megrendelő egyéb igényt nem támaszthat, különösen nem a következményi károk (pl.: termeléskiesés, gépkárosodás) megtérítésében.
11. A hibás teljesítéssel a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett károk megtérítését a Megrendelő akkor követelheti, ha kijavításnak vagy kicserélésnek nincs helye, vagy ha a kijavítást vagy a kicserélést Vállalkozó nem vállalta, ezen kötelezettségének nem tudott eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. E kártérítési igény a kellékszavatossági jogok érvényesítésére meghatározott határidőn belül évül el.
12. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a Termék javítása nem Vállalkozó jótállási kötelezettségébe tartozik úgy Megrendelő köteles Vállalkozónak a javítással összefüggő minden felmerült és igazolt költségét és kárát megtéríteni.
13. Minden Vállalkozó által teljesített Termék jótállási időtartam alatti meghibásodása esetén a Vállalkozó szerviz- részlegéhez kell fordulni a hiba szakszerű megállapítása és elhárítása érdekében, melynek elérhetősége: info@benedeczki.hu

VIII. Elállás a szerződéstől, a szerződés felmondása

1. Felek a Vállalkozó teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhatnak a szerződéstől, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatják.
2. Vállalkozónak joga van a Szerződést, megfelelő határidő kitűzése mellett, részben, vagy teljes mértékben azonnali hatállyal elállással, vagy felmondással megszűntetni az alábbi esetekben:
• A bíróság a felszámolási eljárásban a Megrendelő fizetésképtelenségét jogerős határozattal megállapítja, vagy jogerősen csődeljárás, illetve végelszámolás indul.
• Megrendelő fizetési kötelezettségével késedelembe esik és annak Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget.
• Megrendelő megsérti a jelen ÁSZF-ben vagy a Felek között kötött külön megállapodásban rögzített kötelezettséget és Vállalkozó erre irányuló írásos felszólítására sem tartja be annak a rendelkezéseit.
3. Az előre nem látható - a V.7. pontban jelzett - események bekövetkeztével, amennyiben ezek a teljesítést jelentős mértékben befolyásolják, vagy súlyosan elnehezítik, valamint, ha a teljesítés részleges vagy teljes lehetetlensége utólag derül ki, Vállalkozó a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállhat, vagy felmondhatja azt azzal, hogy ennek folytán semmiféle kártérítési vagy egyéb igény Vállalkozóval szemben nem támasztható.
4. Vállalkozó ezen elállási vagy felmondási joga gyakorlásának feltétele, hogy erről a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell. Az elállásra abban az esetben is sor kerülhet, ha ezt megelőzően a Megrendelővel a szállítási határidő meghosszabbításában megállapodott.
5. Aki szerződésnél vagy jogszabálynál fogva felmondásra jogosult, e jogát a másik félhez intézett, a másik fél székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal gyakorolhatja. A kézbesítésre a IX.7. pont az irányadó.

IX. Egyéb feltételek

1. Vállalkozó nem vállal felelősséget bárminemű közvetett vagy közvetlen, anyagi vagy nem anyagi természetű kárért, amíg kétséget kizáróan be nem bizonyosodik, hogy a kárt a Vállalkozó okozta és a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. Vállalkozó felelőssége bármely megrendelői igény érvényesítése esetén csak az általa elvégzett nettó vállalási díj 15%-a összegének erejéig áll fenn. A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való vállalkozói felelősség a Ptk. szerint alakul.
2. A jelen ÁSZF-től eltérő, azt kiegészítő vagy módosító bármilyen nyilatkozat kizárólag akkor juttatható érvényre, ha azt Vállalkozó írásban visszaigazolta. Írásbelinek minősül a fax vagy e-mail útján adott közlés is.
3. A Szerződéses Nyilatkozatok vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti további rendelkezéseinek érvényességét. Felek az érvénytelen rendelkezés helyett kötelesek olyan érvényes rendelkezést elfogadni, mely a Felek eredeti szerződéses szándékához legközelebb áll.
4. Felek kötelesek az ajánlat, illetve a szerződés, ill. annak teljesítése alapján az egymás tevékenységével kapcsolatosan szerzett műszaki vagy üzleti információkat harmadik személyekkel szemben üzleti titokként kezelni és pedig a szerződés megszűnése után is addig, amíg ezek az információk más módon általánosan ismertté nem váltak, kivéve, ha a Felek erről a titoktartási igényről írásban előzetesen lemondanak. Felek alkalmazottai, közreműködői és azok alkalmazottai is ennek megfelelően titoktartásra kötelesek. Felek felelősek azért, hogy saját és közreműködői és annak alkalmazottai a kötelezettségeket betartsák. A Szerződéses Nyilatkozat, annak részletei vagy a teljesítéssel kapcsolatos bármely adat, csak a Felek előzetes írásbeli hozzájárulásával hozható nyilvánosságra. Ez a szabály a referenciaként való feltüntetésre is irányadó.
5. Megrendelő szerződésből eredő jogai és kötelezettségei tekintetében a Ptk. 6:202.§-ban meghatározott jogátruházás, valamint az engedményezés kizárólag a Vállalkozó által jóváhagyott és aláírt, írásbeli szerződéssel lehetséges.
6. A szerződés módosítása vagy kiegészítése csak írásban, a Felek cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírásával lehetséges, az írásbeliség kikötésének megváltoztatása is csak írásban történhet.
7. Felek megállapodnak abban, hogy az egymás címére a szerződéses jogviszonyukkal kapcsolatos tértivevényes postai küldeményként szabályszerűen postára adott küldeményt a másik féllel kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy arról a másik fél nem szerzett tudomást, mégpedig a küldeménynek az első postai kézbesítése megkísérlése napjától, ha ez nem állapítható meg, akkor a postai kézbesítés második megkísérlésének napjától számított ötödik munkanapon, ha ez sem állapítható meg, vagy a kézbesítés másodszori megkísérlésére nem is került sor, akkor azon a napon, amelyen a kézbesítettlen küldeményt a posta a feladónak visszaküldte. Felek megállapodnak, hogy a napi ügymenettel kapcsolatos egymás közötti írásbeli kommunikáció alapvető - a jogszabályokban meghatározott eseteken felüli -formájaként az e-mailen történő levelezést is elfogadják.
8. A jelen ÁSZF kizárólagos érvényű; a Megrendelőnek azzal ellentétes, vagy a jelen ÁSZF-től eltérő szerződéses, illetve általános üzleti feltételeit Vállalkozó nem ismeri el, hacsak azok érvényesülését kifejezetten írásban nem hagyta jóvá. Jelen ÁSZF akkor is irányadó, ha a Megrendelő ezzel ellentétes, vagy a jelen ÁSZF-től eltérő feltételeinek ismeretében a Termék teljesítését elfogadta, vagy annak vételárát Vállalkozó részére megfizette. Szerződő Felek a Ptk. 6:63. § (5) bekezdésének alkalmazását kizárják.
9. Felek között a Szerződéses Nyilatkozatok és jelen ÁSZF együttműködésük és jogviszonyuk valamennyi feltételét tartalmazza, a Szerződéses Nyilatkozatokba és a jelen ÁSZF-be nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik. Szerződéskötést követő szóbeli megállapodások, különösen szerződéses, illetve a jelen ÁSZF utólagos módosításai és valamint mindenféle kiegészítő megállapodás érvényességéhez ugyancsak Vállalkozó írásbeli visszaigazolása szükséges.
10. Az esetleges vitás kérdéseket a Felek minden esetben megkísérelik békés úton, egyeztetéssel rendezni. Ha ez nem vezet eredményre, a jogviták eldöntésére elsődlegesen mediációs eljárást kezdeményeznek. Erre vonatkozó megegyezés hiányában Felek értékhatártól függően a Kiskőrösi Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék illetékességét kötik ki.
11. Felek a Ptk. 6:25. §-tol el kívánnak térni, és az elévülést megszakító körülményként szabályozzák a teljesítésre irányuló fizetési felszólítást is.
12. A szerződéssel kikötött szolgáltatás követelésére kizárólag a Felek, valamint a szerződéses jogviszonyukban arra kifejezetten feljogosított harmadik személyek jogosultak. A szerződéses jogviszonyukban kifejezetten fel nem jogosított harmadik személy a jelen szerződéssel kikötött szolgáltatás követelésére nem jogosult.
13. A jelen ÁSZF-ben, valamint Szerződéses Nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései, előírásai az irányadók.

Kecel, 2017. augusztus 3.

Webáruház kiegészítés az ÁSZF-hez